บอสกรู / BallScrew การคำนวณเลือกขนาดบอลสกรูที่ใช้งาน ตอนที่ 3

บอลสกรู 3/BALL SCREW 3
     การคำนวณเลือกขนาดบอลสกรูที่ใช้งานในแนวระนาบ
     ระบบลำเลียงความเร็วสูง (แนวระนาบ)

รูปที่ 1 ระบบลำเลียงแนวระนาบ

เงื่อนไขในการออกแบบ
     1. ข้อกำหนดการออกแบบโต๊ะ

2. สภาวะการทำงาน

 พิจารณาตัวประกอบพี้นฐาน
     1. เลือกระดับความแม่นยำ

Accuracy grades of ball screw and their application/ระดับความแม่นยำของบอลสกรูและการใช้งาน
Combinations of accuracy grades and axial play/ระดับความเที่ยงตรงและ Axial play

ระดับความแม่นยำควรอยู่ในช่วง C5 ถึง Ct10 ค่าระยะคลอนในแนวแกน (Axial play) ควรจะเป็น T code [0.005 มม. หรือน้อยกว่า]     จากโจทย์ ความสามารถในการกำหนดตำแหน่งซ้ำ (Repeatability) : ±0.010 mm ความเที่ยงตรง : 0.01 mm/pulse เลือกระดับความแม่นยำ C5 และ Axial play ระดับ T
     2.  เลือกลีด

เลือกลีด 20 mm หรือโตกว่า

บอลสกรูสต็อกมาตรฐาน : Ø เพลาสกรูและลีด

3. เลือกขนาดเพลา
     จากตารางที่ 3 เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีลีดโตกว่า 20 มม. จะอยู่ในช่าง 15 ถึง 32 มม. เลือกขนาดเล็กสุด 15 มม.
     4. เลือกระยะชัก
     จะเห็นว่าเพลา 15 มม. ที่มีลีด 22 มม. มีระยะชัก 700 มม. สรุปการเลือกขั้นต้น

ระยะชักมากสุดของบอลสกรูสต็อกมาตรฐาน

ขนาดเพลา : 15 มม.
     ลีด : 22 มม.
     ระยะชัก : 700 มม.
     ระดับความแม่นยำ : Cs
     Axia play : T code

     ต่อไปต้องตรวจสอบดูว่า บอลสกรูที่เลือกไว้เป็นสต็อกมาตรฐานของผู้ผลิตหรือไม่?
     เนื่องจากเหตุผลเรื่องราคา และเวลาส่งมอบในที่นี้เลือกบอลสกรูปลายเพลาสำเร็จรูปเบอร์ W1507 FA-4G-C5 T20 เลือกจากตารางบอลสกรู A Series

     ตรวจสอบความปลอดภัยพื้นฐาน
     1. ตรวจสอบภาระในแนวแกนที่ยอมได้
     คำนวณภาระในแนวแกนที่ยอมได้ (ดูกราฟสภาวะการทำงาน)
     ความเร่งในช่วงเร่งและลดความเร่งคือ

จากตารางบอลสกรู A Series
     โครงสร้างจุดรองรับเป็นแบบ Fixed-Simple Support

จากตาราง Precision ball screw : U type
     ที่ขนาดเพลา 15 มม. Dt= 12.2 มม. ซึ่งก็เป็นไปตามผลการคำณวน
     การตัดสินใจ : ยอมรับได้

Finished shaft end