ลิเนียร์ไกด์ (Linear Guide)

ลีเนียร์ไกด์ (Linear Guide) มีหน้าที่ในการบังคับการเคลื่อนที่ในแนวเชิงเส้น โดยจะจำกัดการเคลื่อนที่ในทุกทิศทางยกเว้นในทิศทางที่กำหนดไว้ ลีเนียร์ไกด์จะรอบรับแรงในแนวเส้นและแรงโมเมนต์จากแนวแกนเคลื่อนที่กำหนดไว้

ลิเนียร์ไกด์ของ NSK ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่มีความแม่นยำและคุณภาพสูง ทำให้ลีเนียไกด์ของ NSK สามารถรับโหลดได้มาก มีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นสูง และความแม่นยำในการเคลื่อนที่สูง