NH and NS Series

จากซีรีย์ LH และ LS ที่มีความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพมาอย่างยาวนาน NSK ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อจากรุ่นเดิมให้มีความทนทานเพิ่มขึ้น และยังคงความสามารถในการแยกหัวแยกราง โดยรุ่นนี้สามารถใช้ NSK K1-L™ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่นให้มายิ่งขึ้น ช่วยยืดอายุ และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาลงได้